Žemaičių g. 7, Pagėgiai
LT-99290
8 441 57593
info@psgn.lt
Pir - Ket 8:00 - 17:00 Pen 8:00 - 15:45
Pietūs 12:00 - 12:45

Veiklos sritys

Ilgalaikės/trumpalaikės socialinės globos padalinys

     Senelių globos namų padalinys (40 vietų senelių globos namai) – tai stacionarias paslaugas teikiantis padalinys, skirtas gyventi pensinio amžiaus asmenims bei I ir II grupių invalidams (išskyrus psichikos invalidus), ir asmenims, kuriems nustatytas ne didesnis 0,40 procentų darbingumas, kuriems būtina priežiūra ir slauga, įstaiga (toliau įstaiga).

Senelių globos namų veiklos

     MISIJA: apgyvendinti pensinio amžiaus asmenis bei I ir II gr. Invalidus ir asmenis, kuriems nustatytas ne didesnis 0,40 procentų darbingumas, kuriems būtina priežiūra ir slauga.

      VIZIJA: sukurti jaukią globos namų aplinką artimą namų aplinkai.

  STRATEGINIAI TIKSLAI: užtikrinti kvalifikuotą slaugą, fizinę ir psichologinę reabilitaciją, socialinę integraciją ir/ar prisitaikymą prie išlikusios negalios. Tenkinti psichologines, socialines, kultūrines ir dvasines kiekvieno gyventojo reikmes, sudaryti jiems tinkamas gyvenimo sąlygas, užtikrinti socialinį, materialinį ir buitinį aptarnavimą bei ginti jų teises.

Svarbiausi senelių globos namų uždaviniai:

● kompleksiškai teikti globos namų gyventojams bazines paslaugas, t.y. teikti pirminius žmogaus poreikius patenkinančias paslaugas, tenkinti socialines, psichologines, kultūrines ir dvasines kiekvieno gyventojo reikmes;

● neigiant į gyventojų pasirinkimą, realizuojant asmeninius poreikius, sudaryti galimybę visaverčiam gyvenimui bei savirealizacijai;

● organizuoti gyventojų materialinį bei buitinį aptarnavimą, suteikti jiems pagal nustatytąsias normas gyvenamąjį plotą ir reikiamą inventorių;

● slaugyti gyventojus (senelius), rūpintis jų racionaliu, o prireikus – specialiu maitinimu, atsižvelgiant į gyventojų sveikatos būklę ir medikų rekomendacijas.

 

         Ilgalaikės/trumpalaikės socialinės globos padalinyje teikiamos paslaugos:
– apgyvendinimas;
– maitinimas;
– informavimas ir konsultavimas;
– tarpininkavimas ir atstovavimas;
– kasdieninio gyvenimo įgūdžių ugdymas ir palaikymas;
– darbinių įgūdžių ugdymas (siuvimas, mezgimas, dailės darbai, savarankiškas patalpų, aplinkos tvarkymas);
– laisvalaikio organizavimas;
– asmens higienos paslaugų organizavimas;
– sveikatos priežiūros organizavimas (slauga);
– kitos paslaugos, reikalingos asmeniui pagal jo savarankiškumo lygį.

Socialinė globa – visuma paslaugų, kuriomis asmeniui (šeimai) teikiama kompleksinė, nuolatinės specialistų priežiūros reikalaujanti pagalba. Socialinė globa asmeniui teikiama tik tuomet, kai bendrosios socialinės paslaugos yra neveiksmingos, dienos socialinės priežiūros asmeniui nepakanka. Asmenys, trumpalaikės socialinės globos paslauga gali pasinaudoti, kai paslaugos teikiamos ne trumpiau kaip 12 val. per parą iki 6 mėn. Globos paslaugos skiriamos įvertinus socialinės globos poreikį ir Savivaldybės administracijos direktoriaus ar jo įgalioto asmens sprendimu, tik gavus Specialiųjų poreikių nustatymo ir socialinių paslaugų skyrimo komisijos išvadą.

Apgyvendinimas

Asmuo, apgyvendinamas globos įstaigoje įvertinus socialinės globos poreikį ir Savivaldybės administracijos direktoriaus ar jo įgalioto asmens sprendimu, tik gavus Specialiųjų poreikių nustatymo ir socialinių paslaugų skyrimo komisijos išvadą. Atvykus globotiniui yra pasirašoma trišalė socialinės globos teikimo ir mokėjimo sutartis. Esant sutarties pakeitimams (finansinės būklės, socialinių paslaugų pratęsimui) sutartis pasirašoma iš naujo.

Dienos socialinė globa (dienos centras)

    Dienos centro tikslas – padėti vienišiems pagyvenusiems, pensinio amžiaus asmenims ir neįgaliems asmenims integruotis į visuomenę, gerinant jų gyvenimo kokybę bei ugdant fizinius ir protinius gebėjimus.

Dienos centro teikiamų dienos globos paslaugų gavėjai – vieniši pagyvenę asmenys, pensinio amžiaus asmenys ir jų šeimos nariai bei asmenys turinty negalią nuo 18 m. amžiaus.

Teikiamos paslaugos

– informavimo, konsultavimo, tarpininkavimo ir atstovavimo socialinės paslaugos;
– kasdienio gyvenimo įgūdžių ugdymo ir palaikymo;
– darbinių įgūdžių ugdymas;
– siuvimas siuvimo mašina;
– fizinė taikomoji veikla;
– skaitymo – rašymo įgūdžių palaikymas;
– dailė – dekupažas;
– maitinimo;
– asmeninės higienos;
– dienos užimtumo ir kitos asmeniui reikalingos paslaugos.

Patekimas

Į Dienos centrą priimami asmenys, kuriems yra nustatytas poreikis dienos socialinės globos paslaugai gauti.
Asmuo (rūpintojas, artimieji, kiti įgalioti ar suinteresuoti asmenys) pageidaujantis lankyti Dienos centrą ir gauti dienos socialinės globos paslaugas 8 val. per dieną, kreipiasi į seniūniją pagal savo deklaruotą gyvenamąją vietą.

Palaikomojo gydymo ir slaugos padalinys

Palaikomojo gydymo ir slaugos padalinys. Tai palaikomojo gydymo ir slaugos ligoninė, kurioje yra patvirtinta 16 lovų. Šiame padalinyje (ligoninėje) organizuojama ir teikiama stacionarios pirminio lygio gydymo ir slaugos paslaugos pacientams, sergantiems lėtinėmis ligomis ir neįgaliems asmenims bei užtikrinamas socialinių paslaugų teikimas Pagėgių savivaldybės gyventojams. Taip prisidedama prie sveikatos priežiūros paslaugų kokybės gerinimo ir jų pasiekiamumo.